Filiaal: MIERLOSOMEREN

Algemene voorwaarden

 

Horecagelegenheid:

Del Limone

 

Vestigings- & bezoekadres:

Johan Frisostraat 10, 5731 ES Mierlo

 

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 0492 231117

Bereikbaarheid: raadpleeg de openingstijden op de website

E-mail: info@del-limone.nl

Kamer van Koophandel: 81054777

BTW-identificatienummer: NL861908272B01

 

 

Ontwikkelaar van deze bestelapplicatie: 

Cannewe.com

Handelend onder de naam/namen: CanWeEat

 

Vestigings- & bezoekadres:

Heuvel 47-A, 5664 HM Geldrop

 

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 040 - 737 0192 

E-mail: info@canweeat.nl

KvK-nummer: 73876968

BTW-identificatienummer: NL001692490B58

 

 

1) Definities 

In deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende privacy- en cookiebeleid worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud waar toepasselijk.

 

Horecagelegenheid: Del Limone, gevestigd te Mierlo, aan de Johan Frisostraat 10, 5731 ES.

Afnemer: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of indien jonger dan 18 jaar, met toestemming van de ouder/voogd hiertoe of verondersteld deze te hebben, of rechtspersoon, die via de Bestelapplicatie een Overeenkomst afsluit met Horecagelegenheid.

Account: account met inloggegevens waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van (aanvullende functies van) de Bestelapplicatie.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Bestelapplicatie: de website(s) en/of applicatie(s) van Horecagelegenheid voor, onder meer, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen, het doorgeven van Bestellingen aan Horecagelegenheid en het bieden van een Account.

Bestelling: de door de Afnemer via de Bestelapplicatie geplaatste bestelling van (voedings)producten.

Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de Bestelapplicatie bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt.

Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Horecagelegenheid.

Cannewe: Ontwikkelaar van de bestelapplicatie CanWeEat is door Cannewe ontwikkeld en wordt door Horecagelegenheid afgenomen.

 

2) Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Bestelapplicatie, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van de bestelapplicatie gebruik te maken moet de gebruiker van de bestelapplicatie eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de afnemer of de gebruiker en horecagelegenheid, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Bestelapplicatie en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Horecagelegenheid is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Afnemer en/of Gebruiker dient bij een volgende bestelling of bezoek opnieuw kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden.Horecagelegenheid wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de afnemer en/of gebruiker van de hand. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Horecagelegenheid zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

 

3) De Bestelapplicatie

Horecagelegenheid heeft de inhoud van de Bestelapplicatie met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Horecagelegenheid kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. 

Met name garandeert Horecagelegenheid niet: 

1) dat de informatie op de Bestelapplicatie juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is, 

2) dat de Bestelapplicatie onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen,

3) dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. 

Horecagelegenheid en haar leveranciers zullen er echter alles aan doen, om, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van afnemer/gebruiker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Horecagelegenheid is gerechtigd de gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de bestelapplicatie permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account van de gebruiker te deactiveren. De bestelapplicatie kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Horecagelegenheid heeft geen zeggenschap over deze websites. Horecagelegenheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de gebruiker van de bestelapplicatie.

 

4) Bestellingen, prijzen en betalingen

Via de Bestelapplicatie biedt horecagelegenheid gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

Voor iedere bestelling geldt indien van toepassing het op de bestelapplicatie bekend gemaakte minimale bestelbedrag (exclusief bezorgkosten en eventuele andere bijkomende kosten).

Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Op het bestelformulier dient de gewenste bezorg/afhaaltijd opgegeven te worden. Bezorg/afhaaltijden kunnen afwijken van fysieke openingstijden van horecagelegenheid.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is horecagelegenheid niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Op de bestelapplicatie wordt bij iedere bestelling de hoogte van het door horecagelegenheid in rekening te brengen bedrag vermeldt, inclusief eventuele (bezorg)kosten en inclusief BTW.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding.

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en controleren van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling door horecagelegenheid.

De afnemer betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de bestelapplicatie of contant aan horecagelegenheid bij bezorging of afhalen; Bij contante betaling bij bezorging dient de afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger een beperkt bedrag aan wisselgeld bij zich heeft.

Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd, wordt geweigerd of geannulleerd wordt de bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Horecagelegenheid is dan niet verplicht de bestelling uit te voeren.

 

5) Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat horecagelegenheid de bestelling van de afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Horecagelegenheid is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Horecagelegenheid is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien horecagelegenheid de bestelling annuleert zal horecagelegenheid de afnemer hierover tijdig informeren en de eventueel door de afnemer verrichtte betaling binnen redelijke termijn terugstorten op de bankrekening van de afnemer.

Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de afnemer niet het recht de bestelling, nadat deze door horecagelegenheid is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

6) Klachtenprocedure

Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de afnemer in eerste instantie rechtstreeks aan horecagelegenheid kenbaar te worden gemaakt. afnemer kan daarvoor gebruik maken van de contactgegevens die bovenaan dit document staan.

 

7) Verwerking online betalingen

Online betalingen worden afgehandeld door horecagelegenheid of een door horecagelegenheid toegekende bank of Payment Service Provider (PSP). CanWeEat is hier geen partij in en kan ook niet als dergelijke aangewezen worden. Indien afnemer en horecagelegenheid een refund zijn overeengekomen dan zal horecagelegenheid dit via haar eigen kanalen verzorgen. 

Voor klachten en of problemen met betalingen kan afnemer contact opnemen met de horecagelegenheid. Hiervoor gebruikt afnemer de eerdergenoemde contactgegevens van horecagelegenheid die vermeld staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden. Horecagelegenheid is het best telefonisch te bereiken op aangegeven tijden. 

8) Account

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de bestelapplicatie. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn account en aansprakelijk voor al het gebruik dat via account van de bestelapplicatie wordt gemaakt. De gebruiker vrijwaart horecagelegenheid volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het account van de bestelapplicatie wordt gemaakt. Horecagelegenheid is gerechtigd het wachtwoord van een account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren en veiligheid van de bestelapplicatie(en).

 

9) Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestelapplicatie waaronder mede begrepen auteursrechten op logo's, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij horecagelegenheid, haar licentiegevers of door horecagelegenheid ingeschakelde derden. De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de bestelapplicatie te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen. De gebruiker is niet gerechtigd de bestelapplicatie of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van horecagelegenheid, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

10) Persoonsgegevens en cookies

Om de bestelapplicatie(en) te kunnen bieden dient horecagelegenheid persoonsgegevens te verzamelen. Op de bestelapplicatie is een privacybeleid opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de bestelapplicatie worden verzameld en verspreid. Om de bestelapplicatie efficiënter te laten functioneren maakt de bestelapplicatie gebruik van zogenaamde cookies. Op de bestelapplicatie is een cookiebeleid opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de bestelapplicatie.

 

11) Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van horecagelegenheid, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade van een bestelling met als maximum de hoogte van het bestelbedrag per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de kosten die gebruiker heeft moeten maken om de tekortkoming van Horecagelegenheid te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van horecagelegenheid wel aan de overeenkomst beantwoordt; - redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. Iedere aansprakelijkheid van horecagelegenheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Horecagelegenheid en CanWeEat zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de de Bestelapplicatie(en).

 

12) Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van de horecagelegenheid.

 

 

 

 

 

versie 1.0 (1 maart 2021)